Regulamin klubu

Niniejsze Ogólne Warunki świadczenia usług w klubie prowadzonym przez Firmę CONCEPT z siedzibą w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 46 B, zarejestrowanej wpisem o działalności gospodarczej nr 46798 z dnia 22.07.09 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy stanowią co następuję:

I. POWSTANIE CZŁONKOSTWA

1.1.Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać Członkiem Klubu za pisemna zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

1.2. Członkostwo powstaje po:

a) złożeniu wypełnionego oraz podpisanego Formularza Zgłoszeniowego, z którego wynika fakt zapoznania się i akceptacji zasad obowiązujących w Klubie, Ogólnych Warunków i Cennika.

b) uiszczeniu opłaty wpisowej i należnej opłaty członkowskiej, a w przypadku jej płatności w ratach – uiszczeniu pierwszej raty.

c) akceptacji kandydatury przez Klub (ma prawo odmowy przyjęcia w poczet członków)

d) spisaniu Umowy Członkowskiej i otrzymaniu Karty Członkowskiej.

1.3. Z chwilą wydania Członkowi Karty Członkowskiej zostaje zawarta Umowa Członkostwa w Klubie TAURUS, w którym wykupione zostało członkostwo na określonych warunkach w Zgłoszeniu Członkostwa , OW świadczenia usług i CENNIKU.

1.4. Członkostwo jest imienne.

1.5. Klub zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej liczby członków oraz odmowy przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyn, jak również do zmian struktury członkostwa

II. KARTA CZŁONKOWSKA

2.1. Członek Klubu otrzymuje Kartę Członkowską, którą obowiązany jest okazać na każdą prośbę pracownika Klubu.

2.2 Karta Członkowska daje posiadaczowi prawo do korzystania z dostępnego sprzętu, powierzchni treningowych oraz zajęć prowadzonych przez trenerów i instruktorów zgodnie ze specyfiką wybranego rodzaju członkostwa.

2.3. Karta ma charakter imienny i nie może być odstępowana innym osobom bez zgody Klubu.

2.4. W razie wykupienia Karty Członkowskiej przez Przedsiębiorcę lub Pracodawcę, Karta opiewa na nazwę Przedsiębiorcy (Pracodawcy). Jednakże w tym przypadku z Karty może korzystać tylko jedna osoba wskazana przez Przedsiębiorstwo lub Pracodawcę.

2.5. W przypadku stwierdzenia przekazania karty imiennej innej osobie, Klub może zatrzymać kartę, uniemożliwiając tym samym nieupoważnionej osobie wejścia na teren obiektu. Klub ma prawo w takiej sytuacji rozwiązać członkostwo ze skutkiem natychmiastowym. Opłaty uiszczone z góry nie podlegają zwrotowi. .
2.6. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony pracownikowi Klubu. Duplikat Karty zostanie wydany Członkowi po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 20 zł.

2.7. Członek Klubu posiadający ważną Kartę Członkowską może zawiesić i przedłużyć ważność karnetu (bez podania przyczyn ) na okres wg zasad:

Okres Zawieszenia

Wartość Karnetu

2 tygodnie

dla karnetu 3 – miesięcznego

8 tygodni

dla karnetu 12 – miesięcznego

MINIMALNY OKRES zawieszenia może wynosić 7 dni kalendarzowych (tydzień), a max. jednorazowy okres – 4 tygodnie w okresie 1.07 – 31.08. br. Karnet można zawieszać na wielokrotność 7 dni. Podczas choroby lub rekonwalescencji Członek Klubu ma prawo do przedłużenia ważności umowy – karnetu o okres, w jakim nie mógł korzystać z Klubu na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Członek Klubu winien zawiadomić personel Klubu osobiście lub e-mailem, najpóźniej w dniu rozpoczęcia okresu zawieszenia. Klub zastrzega sobie prawo odmowy uznania zaświadczeń lekarskich przekazywanych po zakończeniu choroby.

2.8. Ważność Karty wygasa po upływie okresu, na jaki została zawarta Umowa z uwzględnieniem pkt. 2.7..
2.9. W przypadku zawieszenia karnetu umowa automatycznie przedłużana jest o okres zawieszenia.

2.10. Członek Klubu może przenieść członkostwo na rzecz osoby trzeciej po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Klubu i podlega opłacie transferowej zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Przeniesienie członkostwa może nastąpić po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Klubu.

2.11. Członek Klubu posiadający ważną Kartę Członkowską może w każdej chwili dokupić dalsze usługi w Naszym Klubie zgodnie z obowiązującym Cennikiem

III. OPŁATY CZŁONKOWSKIE

3.1. Podpisując Umowę Członek Klubu zobowiązuje się do wniesienia opłaty członkowskiej oraz opłaty wpisowej. Wysokość opłaty członkowskiej uzależniona jest od wybranego zakresu świadczonych usług, okresu trwania umowy i wynika z aktualnie obowiązującego Cennika. .
3.2. Opłatę członkowską można uiścić z góry, bądź ratalnie. W przypadku płatności w ratach, raty są płatne z góry za dany miesiąc rozliczeniowy do dnia poprzedzającego dzień zawarcia Umowy Członkostwa (np. do 19 dnia każdego miesiąca dla Umów Członkostwa zawartych 20 dnia miesiąca). .
3.3. Wysokość opłaty członkowskiej nie jest uzależniona od ilości usług wykorzystanych przez Członka Klubu, a jej istotą jest pozostawienie do dyspozycji Członkowi Klubu możliwości skorzystania z usług Klubu w dowolnie wybranym przez niego terminie, w ramach terminu na jaki zawarto umowę. Niekorzystanie w okresie obowiązywania Umowy z usług nie uprawnia Członka Klubu do żądania zwrotu z opłaty oraz przedłużenia z tego powodu okresu obowiązywania umowy.

3.4. Opłaty za członkostwo w klubie mogą być regulowane w następujący sposób:

a) Jednorazowo – w wysokości całkowitej opłaty członkowskiej wskazanej w umowie, płatne przy podpisaniu Umowy Członkowskiej lub kolejnych jej okresów obowiązywania członkostwa, w kasie recepcji Klubu gotówką, kartą płatniczą, przelewem lub ustanowieniem polecenia zapłaty na rzecz Klubu z konta bankowego Członka Klubu.

b) Miesięcznie – w wysokości 1/3, 1/12, opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie, w kasie recepcji Klubu gotówką, kartą płatniczą lub przez ustanowienie polecenia zapłaty na rzecz Klubu wprost z konta bankowego Członka Klubu.

3.5. W przypadku powstania zaległości w płatnościach którejkolwiek z rat Klub ma prawo do zawieszenia członkostwa ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności wcześniejszego zawiadamiania Członka. Przez czas trwania zawieszenia Członek nie ma prawa do korzystania z usług Klubu, a Klub jest zwolniony od obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Członka, a w szczególności personel Klubu jest uprawniony do nie wpuszczania Członka na teren Klubu. Zawieszenie członkostwa kończy się w dniu uiszczenia przez Członka kwoty zaległych rat powiększonych o opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł.

3.6. Klub może cedować lub przekazywać prawa płynące z niniejszej umowy osobom trzecim, a także zlecić osobom trzecim wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Członek wyraża zgodę na przeniesienie wierzytelności Klubu wobec Członka na podmiot trzeci z tytułu niezapłaconych składek członkowskich.

3.7. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika Usług. Zmiana taka nie dotyczy Usług w ramach Umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Umowy i Ogólnych Warunków Usług.

3.8. Na żądanie Członka Klub wystawia faktury na usługi klubowe.

IV. ROZWIĄZANIE UMOWY

4.1. Członek Klubu ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni licząc od dnia obowiązywania umowy. Wymagane jest złożenie Formularza Rezygnacyjnego.

4.2. Członek Klubu ma prawo do rozwiązania Umowy za jedno miesięcznym wypowiedzeniem z powodu:

a) nagłej choroby ( dla skutecznego wypowiedzenia umowy wymagane jest zaświadczenie lekarskie)

b) zmiany miejscowości zamieszkania Członka Klubu.

c) bez podania przyczyny, wymagane jest wówczas złożenie formularza rezygnującego.

4.3. We wszystkich tych przypadkach opłata wpisowa uiszczona przez Członka Klubu nie podlega zwrotowi.

4.4. Opłata członkowska w przypadku pkt. a) i b) § 4.2. za niewykorzystany okres zostanie zwrócona Członkowi Klubu w ciągu 7 dni po okresie wypowiedzenia.

4.5. W przypadku wypowiedzenia „ bez podania przyczyny” pkt. c, § 4.2. Członek Klubu jest zobowiązany uzupełnić opłatę członkowską przysługującą Klubowi stosownie do okresu jaki Członek Klubu pozostawał w umowie z Klubem wg obowiązującego Cennika oraz innych należności.

4.6. W przypadku naruszenia postanowień Umowy Ogólnych Warunków Usług i Regulaminu w szczególności opóźnienia w uiszczaniu opłat członkowskich Klub może jednostronnie rozwiązać Umowę. Pismo rozwiązujące umowę uznaję się za doręczone Członkowi Klubu w przypadku nadania go na dowolny z wskazanych adresów w zgłoszeniu członkostwa.

4.7. Członek Klubu, któremu Klub wypowiedział Umowę zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu karty członkowskiej,
a uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.

4.8. Wszelkie nie uiszczone opłaty należne z tytułu członkostwa w Klubie stają się natychmiast wymagalne (opłaty należne do końca 3 i 12 – miesięcznego okresu trwania Umowy) i podlegają zapłacie w terminie 7 dni od dnia ustania członkostwa.

4.9. Klub może dochodzić należności z tytułu zaległej opłaty członkowskiej na zasadach ogólnych z wykorzystaniem uprzednio udzielonych w tym celu przez Członka upoważnień i zabezpieczeń.

V. ZASADY KORZYSTANIE Z KLUBU PRZEZ MAŁOLETNICH

5.1. Członkami Klubu, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów rodziców mogą być małoletni, którzy ukończyli 16 rok życia.

5.2. Zgodę na korzystanie z usług i urządzeń Klubu osoby małoletniej, podpisuje przedstawiciel ustawowy, osobiście w recepcji Klubu, dokumentując wiek małoletniego. Zgoda obejmuje przejęcie pełnej odpowiedzialności za osobę małoletnią, jej uczestnictwo w Klubie oraz jego następstwa.

5.3. Małoletni poniżej 16 roku (dalej Dzieci), mogą przebywać na terenie Klubu lub korzystać z urządzeń Klubu tylko pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko swoich rodziców (opiekunów prawnych).

5.4. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych ograniczeń i uregulowań polegających w szczególności na możliwości korzystania z niektórych usług przez Dzieci.

5.5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki małoletnich będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zaleconych przez instruktora bądź obsługę Klubu.

VI. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG I ZACHOWANIA W KLUBIE TAURUS FITNESS&SPA

6.1. Wszyscy członkowie Klubu oraz osoby uprawnione do korzystania np. uprawnienia free-pass przed przystąpieniem do korzystania z zajęć i urządzeń Klubu muszą zapoznać się z niniejszym REGULAMINEM KORZYSTANIA I WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA W KLUBIE i akceptują jego postanowienia bez żadnych zastrzeżeń. Wszystkie postanowienia Ogólnych Warunków Usług i Regulaminu odnoszą się do każdej osoby korzystającej z usług Klubu.

6.2 Członkowie Klubu oraz osoby uprawnione do wejścia na teren Klubu na recepcji po okazaniu. Karty Członkowskiej lub innej wejściówki np. uprawnienia free–pass otrzymują transponder (bransoletkę) identyfikujący daną osobę w Klubie. Bransoletkę (transponder) należy obowiązkowo założyć (jeszcze na recepcji) na rękę i nosić ją w czasie przebywania w Klubie w sposób widoczny na ręce.

6.3. Transponder pozwala na wejście (poruszanie się po Klubie), otwarcie przydzielonej szafki w szatni fitnessowej lub basenowej damskiej lub męskiej, oraz w zależności od przydzielonych uprawnień korzystania z usług Klubu i dokonywania dodatkowych zakupów np. na kawiarni.

6.4. Za zgubienie lub zniszczenie bransoletki pobierana jest opłata 20 zł.

6.5. Opuszczając Klub należy oddać pasek-bransoletkę i uregulować w kasie recepcji za dokonane zakupy (towarów, usług) lub za przekroczenie czasu pobytu.

6.6. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz używają wyposażenia i urządzeń Klubu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez członków Klubu z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z urządzeń lub uczestnictwem w zajęciach.

6.7. Członkowie Klubu, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a także korzystać z urządzeń i usług Klubu.

6.8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu. Członek Klubu zawierając Umowę zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Klubu organizowanych przez Klub.

6.9. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Klubie).

6.10. Członkowie Klubu są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.

6.11. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Klub zastrzega sobie prawo poproszenia o wcześniejsze zapisy na takie zajęcia i wskazania terminu dokonywania takich zapisów.

6.12. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie wykonuje instrukcji trenera.

6.13. Zabronione jest korzystanie z sal fitnessowych: PLEJADA, ORION, PEGAZ, YOGA bez obecności instruktora.

6.14. Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez Członków Klubu lub ich Gości będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistami-nowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.

6.15. Podczas korzystania z usług i urządzeń Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w szczególności OW, regulaminów poszczególnych stref, instrukcji korzystania z urządzeń oraz wskazówek trenerów i personelu Klubu.

6.16. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenie urządzeń i wyposażenia Klubu będące wynikiem nie zastosowania się do zasad korzystania z w/w sprzętu jak również nie zastosowania się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu.

6.17 Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie w sposób odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie obraźliwego lub wulgarnego języka jest niedozwolone i może przyczynić się do wyproszenia Członka Klubu przez personel.

6.18. Członkowie Klubu są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń aby zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości, a także zapewnić higienę i komfort innym Członkom Klubu.

6.19. Członkowie Klubu w trakcie uprawiania ćwiczeń sportowych są zobowiązani do posiadania odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.

6.20. Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych Członek Klubu powinien odłożyć je na miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć.

6.21. Zabronione jest rzucanie (opuszczanie z wysokości) jakiegokolwiek sprzętu, w tym w szczególności sztang, obciążników, hantli, sprzętu na basenie itp.

6.22. Palenie papierosów jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.

6.23. Używanie telefonów komórkowych jest zabronione w pomieszczeniach siłowni, gabinetach SPA, studiach Klubu, w saunie, basenie i innych pomieszczeniach ( z wyjątkiem kawiarni klubowej).

6.24. Na terenie Klubu zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także prowadzenie sprzedaży w jakiejkolwiek formie.

6.25. Członkowie Klubu powinni zwolnić szafkę w szatni fitnessowej i basenowej przed wyjściem z Klubu. Szafki nie zwolnione do chwili zamknięcia w danym dniu mogą być otwierane i opróżniane przez personel Klubu, przy czym Klub nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione.

6.26. Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w pomieszczeniach Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) i nie stanowi to zmiany Umowy oraz OW.

6.27. Klub ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia i nie stanowi to zmiany Umowy oraz OW.

6.28. W dniach ustawowo wolnych od pracy, klub zastrzega sobie możliwość nie udostępnienia pomieszczeń i usług Członkom Klubu.

6.29. Klub może zostać zamknięty lub jego część na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych a także usunięcia awarii. O zamknięciach planowanych Członkowie Klubu zostaną powiadomieni z określonym wyprzedzeniem. Zamknięcie Klubu w/w przyczyn nie uprawnia do zwrotu części opłaty

6.30. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
6.31. Zabronione jest wnoszenie na teren Klubu i spożywanie produktów nie nabytych w klubie TAURUS.

6.32. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi nie wchodzące w zakres danego typu członkostwa są określone w Cenniku ustalonym przez Klub.

6.33. Ważne informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu.

6.34. Osoby pod wpływem narkotyków, alkoholu lub środków psychotropowych nie zostaną wpuszczone na teren Klubu, jednocześnie zabrania się spożywania oraz sprzedaży i rozdawania w/w środków na terenie Klubu.

VII. REGULAMIN KORZYSTANIA I WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA NA BASENIE I STREFIE SAUN
7.1.
Przed wejściem na teren basenu należy zapoznać się niniejszym regulaminem, instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych, oraz należy się stosować do nich w czasie pobytu na terenie basenu.
7.2. Wejście na basen odbywa się na podstawie:
a) jednorazowego opłacenia biletu,
b) wejściówek na określoną ilość wejść,
c) karnetów wg obowiązującego cennika,
d) dzieci do lat 3 – wstęp wolny pod opieką osoby dorosłej.
7.3. Basen jest częścią Klubu TAURUS Fitness & SPA, więc wszystkie zapisy REGULAMINU KORZYSTANIA Z USŁUG I ZACHOWANIA W KLUBIE mają zastosowanie odpowiednio na BASENIE oraz także dodatkowe uregulowania dotyczące BASENU I STREFY SAUN. W dalszej części regulaminu przez „basen” rozumiemy całe pomieszczenie (od wejścia przez bramkę) tj. szatnie, natryski , halę basenową z niecką basenową, wannami, jacuzzi, plażą, Światem Saun Neptuna, łazienki i solarium.
7.4. W ciągu dnia na terenie basenu mogą odbywać się zajęcia zorganizowane, podczas których zostaje wyłączona z dostępności część niecki.
7.5. Za bezpieczeństwo osób przebywających na basenie w godzinach jej otwarcia odpowiedzialni są ratownicy i instruktorzy prowadzący zajęcia.
7.6. Osoby korzystające z basenu są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zaleceń ratowników i instruktorów obsługujących obiekt.
7.7. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników i obsługi mogą zostać wyproszone z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
7.8. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osób dorosłych. Obowiązuje stały kontakt z dzieckiem na odległość wyciągniętej ręki. Dzieci w wieku 7-14 lat wejście na basen pod opieką dorosłych.
7.9. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszonek i pasków oraz klapki kąpielowe.
7.10. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno – moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych albo innych elementów metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzenia elementów wyposażenia pływalni. Zaleca się używanie czepka pływackiego (zwłaszcza osobom o długich włosach).
7.11. Zabrania się przebywania osobom w ubraniach zewnętrznych na basenie (także rodzicom, których dzieci biorą udział w zajęciach).
7.12. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp przechodząc przez brodzik ze środkiem dezynfekcyjnym (przejście w klapkach basenowych).
7.13. Korzystający z WC w trakcie korzystania z basenu, zajęć zorganizowanych ma obowiązek umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
7.14. Dzieciom do lat trzech niezbędne jest stosowanie w celach ochronnych specjalnych pielucho-majtek do pływania dostępnych do zakupienia w sklepiku na terenie pływalni.
7.15. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu pracownikowi obsługi.
7.16. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, grzybice, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania, będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

7.17. Na terenie basenu zabrania się:
a) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, żucia gumy itp.
b) wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych
c) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających
d) używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony.
e) biegania i wpychania do wody innych użytkowników
f) wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników, murki
oraz inne urządzenia nie służące do tego celu.
g) skakania do wody z murków, balustrad, schodów, mostka lub innych fragmentów konstrukcji obiektu, hałasować, krzyczeć, przytapiać innych uczestników
h) konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hal basenowych poza barem i strefą do tego wyznaczoną
i) wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów do tego nie przeznaczonych
j) niszczenia wyposażenia
k) zanieczyszczania wody basenowej oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych
7.18. Na basenie pływackim obowiązuje ruch prawostronny. .
7.19. Korzystający z basenu ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia, uszkodzenia sprzętu i wyposażenia..
7.20. Za rzeczy zaginione, pozostawione lub skradzione, nie oddane do depozytu w recepcji, właściciel Klubu nie ponosi odpowiedzialności.
7.21. Właściciel Klubu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu basenu.
7.22. W przypadku grup zorganizowanych za skutek zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
7.23. Korzystający z basenu i saun jest zobowiązany do zmiany obuwia wierzchniego na klapki basenowe przed wejściem do szatni basenowej lub wejścia bosą stopą. Obuwie wierzchnie zakładamy po wyjściu za „bramkę”.
7.24. Dzieci podczas pływania rekreacyjnego, uczestniczące
w zajęciach do 7 roku życia, oraz dzieci niepływające muszą być w obecności osoby dorosłej, za nie odpowiedzialnej.
7.25. Uczestnik zajęć zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa na basenie, plaży i podporządkować się poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczestnika zajęć (dziecka) w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych i jemu samemu, instruktor ma prawo usunąć uczestnika (dziecko) z zajęć. Wówczas niezwłocznie powiadomiony jest rodzic/opiekun prawny o zaistniałej sytuacji.
7.26. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
7.27. W przypadku pobytu na terenie BASENU kompletu osób ratownik pełniący dyżur w porozumieniu z recepcją może ze względów bezpieczeństwa ograniczyć wstęp.
7.28. Atrakcje wodne – hydroJet, masaż Whirlpool, gejzer, masażer karku (wylewka BALI), wylewki skupiona i płaska, siedziska masujące załącza ratownik. Ratownik dysponuje poszczególnymi atrakcjami bez możliwości włączenia wszystkich jednocześnie (maksymalnie 5 atrakcji w jednym czasie).

Korzystanie ze Strefy Saun, Strefy Natrysków i Strefy Relaksu dozwolone jest tylko dla dorosłych.
7.30. Korzystanie z atrakcji wodnych oraz strefy saun i strefy natrysków odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia winny korzystać ze szczególną ostrożnością po konsultacji z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na basenie tych osób Klub TAURUS nie ponosi odpowiedzialności. .
7.31. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu (w szatniach).
7.32. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu lub personelu prowadzącego zajęcia.
 Istnieje możliwość wypożyczenia szlafroka i ręcznika (szczegóły w recepcji).
7.34. Za zgubienie lub zniszczenie ręcznika pobierana jest opłata 30 zł. Za zgubienie lub zniszczenie szlafroka pobierana jest opłata 60 zł.
7.35. Uczestnikiem zajęć w klubie (aqua aerobik, nauka pływania, oswajanie z wodą, gimnastyka, itp.) może być osoba, która posiada ważny karnet i zakupiła w recepcji kartę członkowską.
7.36. Instruktor prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na basen przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego nie będzie wpuszczona na basen.
7.37. Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do noszenia stroju sportowego oraz obuwia zamiennego (klapki basenowe).
7.38. Osoby prowadzące zajęcia, ratownicy odpowiadają za sprawdzenie i złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu używanego w czasie zajęć.
7.39. Uczestnik zajęć w wodzie zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa na basenie a także podporządkować się poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia.
7.40. Zanieczyszczenie wody w basenie przez uczestnika uniemożliwiające dalsze prowadzenie zajęć, podlega opłacie w wysokości 500 zł , płatne w recepcji basenu.
7.41. W saunach znajdują się przyciski alarmowe, których należy użyć w przypadku złego samopoczucia.
7.42. Sygnały stosowane na basenie:
a) trzykrotny dźwięk gwizdka – oznacza koniec zajęć
b) wielokrotny dźwięk gwizdka – oznacza wystąpienie zagrożenie dla zdrowia lub życia pływających co oznacza obowiązek natychmiastowego wyjścia z wody.
c) uprawnieni do stosowania sygnałów gwizdka są wyłącznie ratownicy pełniący dyżur.
7.43. Teren basenu jest monitorowany w sposób ciągły a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo Klubu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych i godności użytkowników.
VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE
8.1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania, włączając w to opłaty za parking mogą ulec zmianie. Ewentualne opłaty za parking nie są wliczone w opłatę rejestracyjną ani w opłatę członkowską.
8.2. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu lub numeru telefonu kontaktowego, a w szczególności o zmianie karty kredytowej płatniczej lub rachunku bankowego podanego w Umowie Członkowskiej niezbędnej do rozliczeń z Klubem.
8.3. Przez podpisanie niniejszych OW, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się ich przestrzegać.
8.4. Klub jest monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych. W Klubie stosowany jest również system identyfikacji Członków Klubu poprzez wykonanie zdjęcia Członka Klubu w chwili jego pierwszego wejścia do Klubu, co Członek Klubu akceptuje poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego i niniejszych OW. Klub informuje, że zdjęcia wykonane w Klubie, o których mowa w zdaniu poprzednim wykorzystywane będą jedynie w celu identyfikacji Członków Klubu.
8.5. Klub zastrzega sobie prawo do fotografowania i nagrywania pomieszczeń Klubu, trwających zajęć fitness, imprez plenerowych organizowanych przez Klub w celach marketingowych i promocyjnych, w tym niezamierzonego utrwalania wizerunku Członków Klubu. Brak sprzeciwu traktowany będzie jako wyrażenie zgody na utrwalenie wizerunku, wykorzystywanie go przez Klub w celach marketingowych i promocyjnych.
8.6. Ja, korzystający wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych Firmy CONCEPT prowadzącej KLUB TAURUS w Częstochowie oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług w klubie oraz dla celów marketingowych Klubu obecnie i w przyszłości, a także wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Klubu za pomocą poczty elektronicznej na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.
8.7. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych OW w następujących przypadkach:a) w przypadku zmian przepisów prawnych mających wpływ na świadczone usługi
b) w przypadku konieczności zmiany zasad członkostwa lub zasad zachowania w Klubie w celu zapewnienia poprawy warunków uprawiania sportu i bezpieczeństwa Członków Klubu.
8.8. O zmianach OW Członek Klubu zostanie poinformowany przez obwieszczenie nowych OW na tablicy ogłoszeń i jednocześnie w Klubie otrzyma treść zmienionych OW do złożenia podpisu na egzemplarzu zmienionych OW, który pozostanie w Klubie.
8.9. W przypadku, gdy Członek Klubu nie zaakceptuje treści zmienionych OW, poinformuje o tym fakcie Klub na piśmie, co równoznaczne będzie ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym Członek Klubu poinformował Klub o braku akceptacji treści zmienionych OW.
8.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OW zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
8.11. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy członkowskiej poddaje się pod wyłączne rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Klubu.
8.12. Zmiany w danych rejestracyjnych i adresowych Klubu nie wpływa na ważność niniejszych OW.
IX. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY CONCEPT PROWADZĄCEJ KLUB TAURUS
9.1. Członek Klubu korzysta z usług Klubu oraz jego wyposażenia na własną odpowiedzialność.
9.2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu. Członek Klubu zawierając Umowę zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Klubu z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z urządzeń lub uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Klub.

9.3. Członek Klubu ponosi osobistą odpowiedzialność za bezpieczne zamknięcie szafek w przebieralni. Nie należy przechowywać pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów w szafkach w przebieralni. Przedmioty wartościowe można zdeponować u pracowników recepcji lub w wynajętych bezpiecznych skrytkach znajdujących się w recepcji Klubu. Firma CONCEPT nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pieniędzy lub innych przedmiotów pozostawionych w szafkach lub poza nimi w przebieralni, oraz innych pomieszczeniach Klubu.

9.4. Klub ma prawo odmówić realizacji świadczonych usług z podaniem uzasadnionej przyczyny i nie ponosi za to odpowiedzialności.

 

 

Regulamin karnetów kwotowych na basen

1. Regulamin obowiązuje osoby posiadające karnety kwotowe na basen.

2. Zakup karnetu świadczy o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad niniejszego Regulaminu i Regulaminów obowiązujących w obiekcie.

3. Klub Taurus oferuje karnety kwotowe w następujących opcjach:

- „Basen kwotowy 100” – wartość do wykorzystania 110 zł – ważność 30 dni

- „Basen kwotowy 200” – wartość do wykorzystania 220 zł – ważność 60 dni

- „Basen kwotowy 300” – wartość do wykorzystania 360 zł – ważność 90 dni

- „Basen kwotowy 500” – wartość do wykorzystania 650 zł – ważność 150 dni

4. Każdy karnet jest imienny. Z karnetu może korzystać jedynie posiadacz karnetu.

5. Klubowicz kupując karnet na basen o określonej kwocie, dostaje, w ciągu trwania karnetu, możliwość wejścia na basen, na podstawie biletu basenowego, w kwocie aktualnie obowiązującej, zgodnie z cennikiem. Karnet można wykorzystać również do rozliczenia wejścia na Świat Saun.

6. Niewykorzystane środki puli kwotowej przyznane Klubowiczowi w ramach bonusu nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na żadne inne dobro lub usługę.

7. Po doładowaniu karnetu przed upływem jego terminu ważności, karnet zostanie przedłużony o okres kupowanego doładowania (30, 60, 90 lub 150 dni), a nowe środki dodane do puli kwotowej.

8. W przypadku niewykorzystania puli kwotowej w okresie ważności karnetu, istnieje możliwość przeniesienia na następny okres pod warunkiem zakupu nowej puli kwotowej w terminie ważności karnetu.

9. W przypadku niewykorzystania karnetu w terminie jego ważności, środki, które pozostały w ramach niewykorzystanego karnetu przepadają

Powrót